Hopp til hovedinnhold

Personvern og behandling av personopplysninger i Brage Finans

Brage Finans behandler personopplysninger i tråd med norsk personvernlovgivning (Personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR). Ansatte i Brage Finans skal behandle personopplysninger med varsomhet, og er underlagt taushetspliktsbestemmelsene som gjelder for ansatte i finansforetak.

Hvilke personopplysninger behandles i Brage Finans?

Det skal ikke innsamles flere personopplysninger om nye og eksisterende kunder enn det som er helt nødvendig, for å kunne gi god kundebehandling.

De personopplysninger som innhentes er:

  • Identifikasjonsinformasjon: navn og personnummer.
  • Kontaktinformasjon: telefonnummer og adresser, herunder både e-post og postadresse.
  • Finansiell informasjon: inntekt og gjeldsinformasjon.
  • Lovpålagte opplysninger: skattemessig hjemsted og andre opplysninger som måtte være nødvendig i forbindelse med arbeid mot hvitvasking.

Hvor innhentes personopplysningene fra?

Kunde

De opplysninger som Brage Finans samler inn og registrerer innhentes i hovedsak fra kunden selv. Dette ved at kunden registrerer opplysningene selv i Brage Finans søknadsbilde, eller at saksbehandler registrerer opplysningene fra kunde i saksbehandlingssystemene.

Tredjepart

Det kan også innhentes finansiell informasjon fra kredittopplysningsbyrå som Brage Finans har avtale med. For de kunder som gir sitt samtykke til det, kan Brage Finans innhente supplerende opplysninger fra sine eierbanker til bruk i kredittvurdering.

Hvilke grunnlag har Brage Finans for å innhente personopplysninger?

Avtale

Hovedformålet med å innhente personopplysninger er for å kunne oppfylle en avtale med selskapets kunder, personopplysninger er nødvendige både for å innvilge og drifte en avtale.

Rettslig forpliktelse

Finansieringsforetak er i tillegg lovpålagt å innsamle og arkivere personopplysninger, dette gjelder for eksempel etterlevelse av hvitvaskingsloven og bokføringsregelverket.

Berettiget interesse

Brage Finans kan også behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten.

Samtykke

Dersom annet behandlingsgrunnlag ikke foreligger vil Brage Finans kunne innhente et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til behandlingen. Kunde kan når som helst trekke tilbake samtykket.

Hva brukes personopplysninger til?

Kundeadministrasjon

Brage Finans bruker personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss for å gjennomføre de avtaler vi har med kundene, herunder kundeadministrasjon og fakturering.

Brage Finans vil ved avtaleinngåelse og under avtaleforholdet registrere og lagre de personopplysninger som er nødvendige for å vurdere kunders kredittverdighet, samt for å kunne oppfylle våre forpliktelser i avtalens løpetid.

Markedsføring

For å kunne gi kundene mest mulig relevant informasjon om de produkter og tjenester Brage Finans tilbyr, innhenter vi samtykke fra våre kunder til å benytte personopplysninger til markedsføring.

Brage Finans kan også behandle personopplysningene i markedsføringsøyemed, dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til kundes personvern.

Analyse og utvikling av nye tjenester

Brage Finans kan samle inn opplysninger som brukes til analyse av hvordan kunder bruker selskapets tjenester i forbindelse med forbedring av eksisterende produkter eller utvikling av nye tjenester.

Brage Finans har i enkelte tilfeller en berettiget interesse av å analysere bruksmønsteret for å identifisere potensiell etterspørsel etter nye produkter og tjenester, forbedre funksjonalitet i allerede eksisterende produkter og tjenester samt utføre tester i forbindelse med utvikling.

Automatiserte avgjørelser

Brage Finans kan i noen tilfeller bruke automatiserte avgjørelser hvis dette er godkjent ved lov, dersom kunde har gitt et uttrykkelig samtykke til det eller dersom det er nødvendig for utførelsen av en avtale, for eksempel i automatiserte kredittavgjørelser. Kunde kan når som helst be om en manuell behandling, uttale seg eller bestride en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, dersom en slik avgjørelse vil ha rettslige følger eller på annen måte påvirke kunde i betydelig grad.

I den automatiske behandlingen av lånesøknader foretas det en kredittsjekk av kunde og eventuell medlåntaker, og ligningsopplysninger innhentes fra kredittopplysningsbyrå. Disse opplysningene, sammen med eventuelle oppgitte opplysninger fra kunde om sivilstand, boforhold etc. danner grunnlag for å beregne at kunde/medlåntaker har tilstrekkelig betjeningsevne for det nye lånet det søkes om, og at ikke gjeldsbelastningen er for høy. En samlet vurdering av informasjon i saken avgjør om saken kan besluttes automatisk.

Risikoklassifisering av kunder og kredittportefølje

Brage Finans vil etter regler i finansforetaksloven behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her selskapets modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko.  Personopplysninger for dette formålet vil kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak Brage Finans har samarbeidsavtale med.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Brage Finans kan behandle personopplysninger til det formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. I slike tilfeller vil Brage Finans kunne være forpliktet til å innhente informasjon og utlevere opplysninger til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter.

Brage Finans vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Brage Finans er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim. I følge personopplysningsloven og hvitvaskingsloven har kunde ikke innsynsrett i enkelte opplysninger Brage Finans har registrert så lenge en etterforskning pågår.

Utlevering av personopplysninger

Brage Finans kan, hvis kunde samtykker til det, utlevere informasjon om avtaler og personopplysninger til selskapets eierbanker dersom kunde også har avtaleforhold der. Brage Finans og banken kan dermed gi kunde bedre rådgivning ut fra sitt totale kundeforhold.

Brage Finans kan også utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett.

Kundes rettigheter

Innsyn i opplysninger og dataportabilitet

Kunde har rett til innsyn i egne data Brage Finans har lagret. Dette gjelder informasjon kunde selv har oppgitt, informasjon hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandling av opplysningene.

Interne vurderinger og lignende interne data som Brage Finans oppretter på bakgrunn av personopplysningene kunde har gitt til selskapet, faller utenfor innsynsretten. Det samme gjelder enkelte personopplysninger som Brage Finans har innhentet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, som for eksempel anti-hvitvaskingsforpliktelser. Kunde kan finne opplysninger og historikk om sine avtaler på MinSide. Kunde kan også be om å få utlevert opplysningene elektronisk eller på papir.

Dataportabilitet er kundes rett til å motta personopplysninger gitt til Brage Finans. Opplysningene skal sendes i et maskinlesbart format. Dette gjelder opplysninger kunde har gitt selskapet direkte, basert på inngått samtykke eller for å oppfylle en avtale.

Dersom kunde ønsker innsyn eller å motta dine personopplysninger fra oss må det sendes en skriftlig henvendelse til Brage Finans.

Retting og sletting av personopplysninger

Hvis de opplysningene Brage Finans har registrert er uriktige eller ufullstendig, har kunde rett til å få opplysningene korrigert.

Dersom kunde har samtykket til bruk av persondata kan samtykket når som helst trekke ditt tilbake. Samtykkene administreres på MinSide.

Når formålet med behandlingen av personopplysninger er oppnådd, vil Brage Finans slette eller anonymisere opplysningene. Unntaket er hvis lovgivningen tilsier at opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette.

Kontaktopplysninger

Behandlingsansvarlig for personopplysninger i Brage Finans er Administrerende direktør.

Kontaktinformasjon:

Brage Finans AS, Postboks 7780, 5020 Bergen

Telefon: +47 55 61 00 50