Betalingsforsikring gir deg og dine nærmeste økonomisk trygghet hvis noe uforutsett skulle inntreffe, slik som langvarig sykdom eller arbeidsledighet.

Hva er betalingsforsikring?

Betalingsforsikring er en forsikring som dekker dine renter og avdrag dersom du skulle bli syk, permittert eller arbeidsledig. Ved død innfris restgjelden av lånet. Forsikring er frivillig, men vi anbefaler deg å tegne denne forsikringen.

Hvorfor anbefaler vi betalingsforsikring?

Betalingsforsikring gir deg og din familie en økonomisk trygghet når du tar opp lån. 

Hva koster forsikringen?

Betalingsforsikring koster 7,8% av ditt terminbeløp. Prisen legges til ditt ordinære terminbeløp, slik at du kun får en faktura på både lån og forsikring. Dersom ditt terminbeløp for eksempel er kr 1000, vil forsikringspremien som blir lagt til terminbeløpet være på kr 78. Totalt vil terminbeløpet inkludert forsikring bli da kr 1078.

Hvem kan få forsikring?

Du må være over 18, men under 67 år, og på forsikringens startdato ha fast bosted i Norge, og være medlem av norsk folketrygd.
Du må ha mottatt, lest og forstått vilkårene som må være oppfylt for å kunne tegne forsikring, og bekrefter at du:

  • Ikke er kjent med eksisterende sykdom, eller tilstand som kan medføre arbeidsuførhet eller sykehusinnleggelse; og
  • Er fast ansatt i minimum 50 % stilling eller er selvstendig næringsdrivende som ikke mottar sykepenger, dagpenger, uføretrygd eller lignende stønad eller erstatning (forsikringsdekningen som ytes under denne forsikringen kan variere ut i fra kundens konkrete jobbstatus); og
  • Ikke er kjent med, eller burde ikke hatt grunn til å regne med, forestående ufrivillig tap av arbeid.

Skader meldes til: 

Brage Finans AS 

Telefon: 55 21 00 50. E- post: laan@brage.no